image
Küsi meie õiguseksperdilt
Valters Gencs
image
images
Küsi meie õiguseksperdilt
Valters Gencs
Küsi oma tasuta koopia
Doing Business Guide Balti riikides.

Ettevõte asutamine Eestis

 

Kõige levinum ettevõtlusvorm Eestis on piiratud vastutusega äriühing [OÜ].

 

 Miinimumosakapital

 

Piiratud vastutusega äriühingu asutamiseks nõutav miinimum osakapital on 2500 EUR, mis makstakse osanike poolt kas rahalise või mitterahalise sissemaksena enne äriühingu registreerimist Äriregistris.

 

Alates 1.jaanuarist 2011 on võimalik asutada osaühing ilma sissemakset tegemata. Kavandatava osakapitali (minimaalselt 2500 EUR ja maksimaalselt 25 000 EUR) võib sisse maksta hiljem, asutamislepingus ettenähtud kuupäeval. OÜ ilma sissemakseta ei ole piiratud vastutusega äriühingu uus liik, vaid kehtivad tavapärased OÜ reeglid. Äriregister teeb märke, et äriühing on asutada ilma sissemakseta.

 

Ilma sissemakseta osaühingu registreerimisel peavad olema täidetud järgmised nõuded:

 

1. Osanikud võivad olla ainult füüsilised isikud;

 

2. Asutamislepingus on ette nähtud kuupäev millal tehakse osakapitali sissemakse;

 

3. Kuni osanik ei ole sissemakset täielikult tasunud, vastutab ta osaühingu ees osaühingu kohustuste eest tasumata sissemakse ulatuses;

 

4. Kuni sissemaksete täieliku tasumiseni kõigi osanike poolt ei või osaühing teha osanikele ühtegi väljamakset;

 

5. Maksimaalne osakapitali suurus on 25 000 EUR

 

 

 

Ettevõtte asutamise kulud, sealhulgas pangakonto avamine ja käibemaksukohustuslaseks registreerimine

 

Riigilõiv OÜ (piiratud vastutusega äriühingu) registreerimise eest on 140 EUR. Riigilõiv ei hõlma endas notaritasu, mis võib olla 60-220 EUR. Käibemaksukohustuslaseks registreerimisel ei ole vaja riigilõivu tasuda. Ettevõtte pangakonto avamise tasu sõltub konkreetsest pangast. Kui ettevõte on asutatud juriidilise isiku (ettevõtte) poolt, võivad lisanduda kulud tõlkimisteenuse eest (umbes 16 EUR lehekülje kohta).

 

Registreerimine toimub 5 tööpäeva jooksul alates dokumentide esitamisest Äriregistrile.

 

 

Juriidiline aadress

 

On oluline mainida, et ettevõte peab omama juriidilist aadressi. Seega, on üheks esimeseks oluliseks sammuks ettevõtte registreerimine mingile kindlale aadressile Eestis. Teie mugavuse huvides pakume võimalust kasutada meie büroo juriidilist aadressi Tallinnas.

 

 

Ettevõtte registreerimise kord

 

Esimeseks sammuks on teha otsus ettevõtte asutamiseks.

 

Avatakse ajutine pangakonto ning sinna kantakse algkapital. Algkapital peab olema vähemalt 2500 EUR. Osaühingu võib asutada ka ilma sissemakset tegema (kavandatav osakapital 2500 – 25000 EUR), sellisel juhul tuleb sissemakse kuupäev näidata asutamislepingus.

 

Luuakse põhikiri, mis kinnitatakse notariaalselt. Nimetatakse juhatuse liikmed.

 

Ettevõte loetakse asutatuks kande tegemisel Äriregistris.

 

Kõik Äriregistrisse esitatud dokumendid peavad olema eesti keeles või koos notariaalselt kinnitatud tõlkega. Umbkaudne tasu dokumentide tõlkimise eest on 16 EUR lehekülje kohta. Umbkaudne tasu ettevõtte asutamise dokumentide tõlkimise eest on 290 EUR.

 

 

Vajalikud dokumendid ja informatsioon

 

A: kui asutaja on füüsiline isik:

 

1. Volikiri meile uue ettevõtte asutamiseks, notariaalselt kinnitatud;

2. Kinnitus notarilt, et asutajal on õigus asutada ettevõte Eestis (puudub ärikeeld jms), notariaalselt kinnitatud;

 

3. Soovitav ärinimi;

 

4. Juriidiline aadress;

 

5. Kavandatav põhitegevusala;

 

6. Informatsioon eelistuste kohta panga valikul;

 

7. Tõend pangalt, et algkapital on makstud, välja arvatud juhul kui osaühing asutatakse ilma sissemakset tegemata

 

8. Ettevõtja sidevahendite andmed

 

 

B: kui asutaja on juriidiline isik:

 

1. Dokument, mis tõendab ettevõtte registreerimist vastava riigi äriregistris kui vastava riigi seadus nõuab ettevõtte registreerimist äriregistris; või mõni muu dokument, mis kinnitab ettevõtte juriidilist staatust vastavas riigis (võimalik, et vajalik apostilliga – sõltub riigist, kus on ettevõtte juriidiline aadress);

 

2. Volikiri meile uue ettevõtte asutamiseks, notariaalselt kinnitatud;

 

3. Asutamisleping, notariaalselt kinnitatud;

 

4. Soovitav ärinimi;

 

5. Kavandatav põhitegevusala;

 

6. Informatsioon eelistuste kohta panga valikul;

 

7. Tõend pangalt, et algkapital on täielikult makstud;

 

8. Ettevõtja sidevahendite andmed.

 

Apostillimine on vajalik kui Eestis soovitakse kasutada välismaal välja antud avalikku dokumenti, mis on väljastatud riigis, millega Eestil ei ole õigusabilepingut. Eestil on õigusabilepingud Leedu, Läti, Venemaa, Ukraina ja Poolaga.

 

 

Maksutamine Eestis

 

 

Maksumäär

Seletus

Käibemaks

Tavaline maksumäär 20%, teatud juhtudel 9% või 0%.

Maksustatav periood on 1 kalendrikuu.
Kohuslik käibemaksukohustuslaseks registreerimine kui kalendriaasta käive ületab 16 000 EUR.

Ettevõtte tulumaks

Tavaline maksumäär 0%, teatud juhtudel 27%

 

 

27% maksustatakse erisoodustused, kingitused, annetused ja vastuvõtukulud, jaotatud kasum, kasumieraldised ning ettevõtlusega mitte seotud kulud ja väljamaksed.

Dividendimaks

27%

Kuna maksumaksja on ettevõte, siis ei ole oluline osaniku juriidiline staatus (juriidiline isik, füüsiline isik, resident, mitteresident).

 

 

Füüsilise isiku tulumaks

21%

Kaetud tööandja poolt palgamaksetes, tavapäraselt väljendub kinnipeetud maksuna. Maksumaksja on isik, kes maksab palgatulu töötajale.

Sotsiaalmaks

33%

Tööandja maksukohustus

2%

Töötuskindlustusmakse töötaja maksumäär

1%

Töötuskindlustusmakse tööandja maksemäär

Maamaks

0,1 % to 2.5 %

Maksustatav periood 1 aasta, maksumäär sõltub maast

Tulumaksuvaba miinimum

144 EUR

 

 

Ettevõtte esinduse registreerimine Eestis

 

Välismaisel ettevõttel on õigus alustada äritegevust Eestis ilma kontorit avamata, piisab ühest esindajast, kes asub Eestis. Vajalik on ettevõte registreerida Eesti Maksu- ja Tolliametis kui mitteresidendist maksumaksja Eestis, kellel puudub püsiv tegevuskoht. Püsiva tegevuskohata mitteresidenti ei registreerida Eesti Äriregistris ja mitteresidendi äritegevust juhitakse välismaalt.

 

Kui välismaine ettevõte avab Eestis esinduskontori, ei ole jällegi vajalik ettevõtte registreerimine Eesti Äriregistris. Küll on vajalik registreerida ettevõte Eesti Maksu- ja Tolliametis kui püsiva asukohaga mitteresidendist maksumaksja. Püsiva asukohaga mitteresidendi äritegevust juhitakse välismaalt.

 

Vajalikud dokumendid esinduse asutamiseks:

 

  • Avaldus, allkirjastatud ja väljastatud esindusõigusliku isiku poolt. Kui isik ei soovi olla esindajaks Maksu- ja Tolliametis, võib esindajaks notariseeritud volikirja alusel olla ka jurist.

  • Dokument, mis tõendab ettevõtte registreerimist vastava riigi äriregistris kui vastava riigi seadus nõuab ettevõtte registreerimist äriregistris; või mõni muu dokument, mis kinnitab ettevõtte juriidilist staatust vastavas riigis (võimalik, et vajalik apostilliga – sõltub riigist, kus on ettevõtte juriidiline aadress. Apostillimine on vajalik kui Eestis soovitakse kasutada välismaal välja antud avalikku dokumenti, mis on väljastatud riigis, millega Eestil ei ole õigusabilepingut. Eestil on õigusabilepingud Leedu, Läti, Venemaa, Ukraina ja Poolaga.);
  • Dokument, mis kinnitab äritegevust Eestis (lepingud, arved, äriplaan)

  • Lehekülg ettevõtte asutamislepingust/põhikirjast/otsusest, mis väljendab ettevõtte esindusõiguslikke esindajaid (isikud, kellel on õigus ettevõtte nimel dokumentidele alla kirjutada).

 

Registreerimine toimub 5 tööpäeva jooksul alates dokumentide esitamisest Eesti Maksu- ja Tolliametile.

 

Ainus esindus, mis registreeritakse Eesti Äriregistris, on filiaal. Filiaal ei ole juriidiline isik. Filiaalil ei ole vajalik algkapital, aga registreerimine toimub nagu ettevõte registreerimine. Registreerimine Äriregistris toimub 5 tööpäeva jooksul ja riigilõiv on 140 EUR.

Küsimustega palun kontakteeruge Valters Gencs, advokaat: info@gencs.eu

 

Materjal, mis siin sisaldub, ei ole esitatud kui õigusnõuanne või arvamus
© Gencs Valters Law Firm, 2016

Submit
Küsi oma tasuta koopia
Doing Business Guide Balti riikides.